கவலைப்படுவது
நாம் வாங்கவே வாங்காத
கடனுக்கு செலுத்தும்
வட்டி.

- மார்க்ஸ் அரேலியஸ்