இறைவன் சுமைகளைத் தந்திருக்கிறார்;
அதே நேரத்தில் தோள்களையும் தந்திருக்கிறார்,
அவற்றைத் தாங்குவதற்காக.

- யூதப் பழமொழி