துவண்டு விடாதீர்கள்;
முதல் தடவை உங்களை ஒதுக்கலாம்,
இரண்டாம் தடவை
நீங்கள் ஒளி வீசப் போவது உறுதி.
எனவே தொடர்ந்து செல்லுங்கள்.

- வால்டேர்