வாழ்க்கையில்
அன்பான உறவுகள் கிடைப்பது
முக்கியமல்ல.
வாழ்நாள் முழுவதும்
அவர்களுடன்
அன்பாக இருப்பதே முக்கியம்.