மென்மைத் தன்மை, சுய தியாகம்,
பரோபகாரம் போன்றவை
எந்த ஒரு தனிப்பட்ட மதம்
அல்லது இனத்திற்கு மட்டும்
சொந்தமானதல்ல.

- மகாத்மா காந்தி