வாழ்க்கையில் எல்லாம்  கிடைக்க வேண்டும்
என்று எதிர்பார்க்காதே;
சில விஷயங்கள் கிடைக்காமல் இருப்பதே
வாழ்க்கைக்கு நல்லது ..