நீ பிறருக்கு
எதைக் கொடுக்கிறாயோ
அதை உனக்கே
கொடுத்துக்கொள்கிறாய்

- பகவத் கீதை