உண்மையை கூறும்போது
அது யாரை தாக்குகிறதென்று
பார்க்காதே.

- மகாத்மா காந்தி