மனித வாழ்க்கை
பகடை வைத்து ஆடுவதைப் போன்றது;
நீங்கள் விரும்புவது விழாவிட்டால்
தற்செயலாக விழுந்ததை வைத்து
உங்கள் திறமையால் ஈடு செய்து
சமாளிக்கவேண்டும்.

- டே ரேன்ஸ்