யோகக்காரர்களுக்குத் தான்
முதல் குழந்தை
பெண் குழந்தையாகப் பிறக்கும்.

- போர்த்துக்கீசிய பழமொழி