நாட்டுக்காக
நீ ஒன்றும் செய்யாவிட்டாலும்
பரவாயில்லை
நாட்டை
அந்நியனுக்கு அடகு வைக்கும் வேலையை 
செய்யாதே.

- சாகர்