ஆயிரம் காடுகளை உண்டாக்கும் ஆற்றல்
ஒரு விதையில் அடங்கியிருக்கிறது.

- எமர்சன்