நம் சிரிப்பு 
அடுத்தவனுக்கு கண்ணீரை 
வரவழைக்கிறதென்றால் 
நாமே நம் பற்களைத் 
தட்டிக்கொள்ளவேண்டும் 

- இங்கர்சால்