துடைக்க முடியாதவற்றை
தூசியாவது தட்டவேண்டும்.

- ஜெர்மானிய பழமொழி