நிலைமையை மட்டும்
மாற்றினால் போதாது.
நீங்களும் மாறவேண்டும்.

- கார்ல் மார்க்ஸ்