எதிர்மறையான மனிதர்களிடமிருந்து
விலகியே இரு.
அவர்கள் ஒவ்வொரு தீர்விலும்
பிரச்னைகளை காண்பவர்கள்.