நெருப்பு வேண்டுமா வேண்டாமா
என்று கேட்டால் என்ன சொல்வது?
நிச்சயமாக வேண்டும் அடுப்புக்கு.
அடுப்புக்கு பயன்பட வேண்டிய நெருப்பு
வீட்டுக் கூரையை பிடித்துக் கொண்டால்
என்ன செய்வோம் ?
அக்னி தேவன் திருவிளையாடல்
என்றா சொல்வோம்.

- அறிஞர் அண்ணா