அடுத்தவர்களை
சிரிக்க வைப்பவன்
வாழ்வில்
அழுது பழக்கப்பட்டவன்.

- நடிகர் பாலையா