உலக சரித்திரத்தில்
காணப்பெறும் காரியங்களெல்லாம்
உற்சாகத்தின் வெற்றிச் சின்னங்களே

- எமெர்சன்