பெருமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு
செல்வத்தில் பிரமாதமாக
ஒன்றுமில்லை.

- ஆவ்பரி