உழைப்புக்கு 
ஒரு நாள் போதும்;
உல்லாசத்துக்கு
ஒரு மணி நேரம் போதும்;
ஆனால் நட்புக்கோ
ஒரு  ஆயுள் போதாது.

- ரால்ப் வால்டோ எமெர்சண்