வாழ்ந்து தீர வேண்டும்
என்ற மனோநிலைதான்
வாழ்வின் சிறந்த மருந்து.

-கே. பாலச்சந்தர்