சின்னஞ்சிறிய தியாகங்கள் தான்
நல்ல நாகரிகத்தை
உண்டு பண்ணுகின்றன.

- எமெர்சன்