வேகத்தைக் குறைத்து
வாழ்க்கையை ரசியுங்கள்;
வேகமாகப் போவதால்
காட்சிகளைக் காணத் தவறி விடுவீர்கள் என்பது மட்டுமல்ல
எங்கு செல்கிறீர்கள் ஏன் செல்கிறீர்கள்
என்ற நிதானத்தையும் இழந்து விட நேரிடும்.

- எடிகேண்டர்