மற்றவர்களிடம்
நாம் எதை எதிர்பார்க்கிறோமோ
அதையே
நம்மிடம் மற்றவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்;
கடமை என்பது இதுவே.

-ஆஸ்கார் ஒயில்டு