பிரிவும் கோபமும் 
ஒருவரை மறப்பதற்கு அல்ல;
அவர்களை
அதிகமாக நினைப்பதற்கே .