கொஞ்சம் ஒட்டுக் கேட்பது  நல்லது;
உங்கள் மண்டைக்குள் இருக்கும் உலகமும்
மண்டைக்கு வெளியே இருக்கும் உலகமும்
வெவ்வேறு என்பது அப்போதுதான் புரியும்.

- தார்ன்டேன் ஒயில்டு