சில விஷயங்களை
புரிந்தால் தான் அனுபவிக்க முடியும்;
சில விஷயங்கள்
அனுபவித்தால் தான் புரியும்.