கால் நனையாமல்
கடல் கடந்தவர்கள் உண்டு;
ஆனால் கண் நனையாமல்
வாழ்க்கையை கடந்தவர்கள் இல்லை.