விழிகளைத் திற
ஒளி கிடைக்கும்;
எழுந்து நட
வழி பிறக்கும்;
தேடிப் பார்
வேண்டியது கிடைக்கும்.