காதல் தெய்வத்துக்கு சமம்;
ஆக்கல், அழித்தல், காத்தல் என்று
மூன்று சக்திகளும் அதில் இருக்கிறது.

- இந்திய பழமொழி