பெரும்பாலும் முதல் சிந்தனை
தெளிவற்றதாக இருக்கும்;
எதற்கும் மறு சிந்தனை செய்யுங்கள்.

- ஷேக்ஸ்பியர்