நினைவுச் சின்னம் எழுப்புவதற்கு
தகுதியுடையவர்களுக்கு
நினைவுச் சின்னம் தேவையில்லை.

- ஜீன் பௌலர்