ஓயாமல் குடிப்பவர்க்கு
ஒரு நாளும் ருசிப்பதில்லை;
ஓயாமல் பேசுபவர்கள்
ஒரு நாளும் சிந்திப்பதில்லை.

- மேத்தியூ பிரேயர்