வாழ்க்கையின் வேகத்தைக் கண்டு
முறிந்து போய் விடாதீர்கள்;
பிரச்னைகளுக்கு ஏற்ப
வளைந்து கொடுத்து முன்னேறுங்கள்.

-ஸ்காட்லான்ட் பழமொழி