வெற்றி என்பது பெற்றுக் கொள்வது;
தோல்வி என்பது கற்றுக் கொள்வது;
முதலில் கற்றுக் கொள்வோம்;
பிறகு பெற்றுக் கொள்வோம்.