சொற்களில் ஞானம் இல்லை;
அவற்றின் பொருளில்
அது புதைந்து கிடக்கிறது.

- கலீல் ஜிப்ரான்