இறுதிவரை
வாழ்க்கை இப்படியே இருக்க வேண்டுமே
என்ற கவலை சிலருக்கு;
இப்படியே இருந்து விடுமோ
என்ற கவலை பலருக்கு.