ஒவ்வொரு பறவை இனத்திற்கும்
இறைவன் உணவை அளிக்கின்றார் ;
ஆனால் அந்த உணவை அவர்
அப்பறவையின் கூட்டிற்குள்
கொண்டுபோய் வைப்பதில்லை.

- ஹாலண்ட்