ஒரு மனிதனால் செய்யக் கூடிய சாதனையை
இன்னொரு மனிதனாலும்
நிச்சயமாக செய்ய முடியும்.

- சுவாமி விவேகானந்தர்