குழந்தைகளுக்கு
ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதைவிட
மகிழ்ச்சியான நிகழ்காலத்தை தருவது
நம் கடமை.

- கேத்தலின் நோரிஸ்