மக்களின் நிதானமான மறு சிந்தனை 
பொதுவாகத் தவறாய் இருந்ததில்லை;
இருப்பதில்லை.

- எம்.வி. பியூரான்