செயல் ஆற்றல் நிறைந்த
சிறந்த அறிவாளிகளிடம்
நல்லவைகளை செய்ய
தேவையான அதிகாரம் இல்லாமலிருப்பதுதான்
உலகத்தின் மிகப்பெரிய சாபக்கேடு.

- ஹீரோடோஸ்