உன்னை புரிந்து கொள்ளாதவர்களிடம்
வார்த்தைகளால் போராடுவதைவிட
மௌனமாய் கடந்து போவதே மேல்.