பெருமையைப் பகிர்ந்து கொள்ள பெற்றோர்;
மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொள்ள மனைவி;
செல்வத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ள மக்கள்;
மனக் குழப்பத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ள
நண்பன் மட்டுமே.

- கௌடில்யர்