எது தேவை
என்று அறியாமல் தேடினால்
எவ்வளவு தேடினாலும்
கிடைக்காது.