உள்ளத்தில் நஞ்சு வைத்து
உதட்டினிலே கொஞ்சி பேசும்
தந்திரத்தை அறியாத
ஓர் உயிர் அன்னை மட்டும்தான்.