அன்பு, நேர்மை, பொறுமை
ஆகியவற்றை தவிர வேறொன்றுமே
நமக்குத் தேவையில்லை.
அன்பு தான் வாழ்க்கை ஆகும்.

- சுவாமி விவேகானந்தர்