உன் இதயம் ரோஜாவாக இருந்தால்
உன் பேச்சில் மணம்  இருக்கும்.

 - சின்மயானந்தா