உழைக்கிறவன் கையிலிருக்கும்
அழுக்கும் தங்கம்;
உழைக்காதவன் கையிலிருக்கும்
தங்கமும் அழுக்கு. 

- வைரமுத்து